Tất cả khóa học

Tư vấn sản phẩm miễn phí

11 tháng

Khai giảng: 29/11/2023

Khóa đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp

Linh hoạt

Khai giảng: 31/12/2023

Khóa học Data Analyst - Level A

1,5 tháng

Khai giảng: 24/10/2023

Khóa học IT Business Analyst

2,5 tháng

Khai giảng: 28/10/2023

Khóa học Tiếng Anh cho IT

1 tháng

Khai giảng: 28/11/2023

Business Analyst for Banking

1 tháng

Khai giảng: 11/11/2023

Data Engineer - AWS, Google Cloud and Azure

1,5 tháng

Khai giảng: 03/11/2023

Khoá học Machine Learning in Investment

2,5 tháng

Khai giảng: 18/10/2023

Khoá học No Code - Low Code

2 tháng

Khai giảng: 17/10/2023

Khoá học AI Advanced - Computer Vision

2,5 tháng

Khai giảng: 15/12/2023

Lộ trình nghề nghiệp

Khóa học Data Engineer – SQL SSIS BI Data Warehouse Spark Python

  • 11 tháng
  • 7 khóa học
  • Data Engineering in the Cloud
  • Comparison of AWS, Azure, and GCP
  • Strengths and weaknesses of AWS