[HN] Fresher/Junior/Senior Buisness Analyst

 • Fulltime
 • Hà Nội
 • 20,000,000-300,000,000(VNĐ)
 • 1
 • 31/01/2023
 • Junior
 • Mockup
 • Prototype
 • URD/BRD
 • SRS
 • Figma
 • Agile/Scrum
 • Waterfall
 • Html
 • Javascript

[HN] - Senior Business Analyst

 • Fulltime
 • Hà Nội
 • Business Analyst
 • 40,000,000 - 50,000,000
 • 3
 • 12/12/2023
 • Senior
 • Java
 • Mockup
 • URD/BRD
 • Figma
 • Agile/Scrum
 • Waterfall

[HN] - Trợ giảng Python For Data Analysis

 • Parttime
 • Hà Nội
 • Computervision
 • Thảo thuận
 • 3
 • 31/05/2024
 • Junior
 • Java
 • C/C++
 • .NET
 • PHP
 • Mockup
 • Prototype
 • URD/BRD
 • SRS
 • Figma
 • Agile/Scrum
 • Waterfall
 • Html
 • Javascript

[HN - HCM ] - Giảng viên khóa học đào tạo Systems Security Certified Practitioner

 • Parttime
 • Hà Nội
 • Computervision
 • Thảo thuận
 • 3
 • 31/05/2024
 • Senior
 • Java
 • C/C++
 • .NET
 • PHP
 • Mockup
 • Prototype
 • URD/BRD
 • SRS
 • Figma
 • Agile/Scrum
 • Waterfall
 • Html
 • Javascript

[HN - HCM] - Giảng viên Sql Oracle Data Warehouse

 • Parttime
 • Hà Nội
 • Computervision
 • Cạnh tranh
 • 3
 • 31/05/2024
 • Senior
 • Java
 • C/C++
 • .NET
 • PHP
 • Mockup
 • Prototype
 • URD/BRD
 • SRS
 • Figma
 • Agile/Scrum
 • Waterfall
 • Html
 • Javascript

[HN] - Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Và Dự Án (Business Analyst)

 • Fulltime
 • Hà Nội
 • Business Analyst
 • Thảo thuận
 • 1
 • 31/05/2024
 • Middle
 • PHP
 • Mockup
 • Prototype
 • URD/BRD
 • Figma

[HN] - Data Engineer

 • Fulltime
 • Hà Nội
 • Data Engineer
 • Thảo thuận
 • 3
 • 30/06/2024
 • Middle
 • Java
 • C/C++
 • .NET
 • PHP
 • Mockup
 • Prototype
 • URD/BRD
 • SRS
 • Html
 • Javascript

[HN] - Giảng viên khóa Data Engineer

 • Fulltime
 • Hà Nội
 • Data Engineer
 • Thảo thuận
 • 4
 • 31/07/2024
 • Middle
 • Java
 • C/C++
 • Mockup
 • Prototype
 • Figma
 • Javascript

[HN] - Giảng viên khóa học đào tạo Big Data(Data Lakehouse)

 • Fulltime
 • Hà Nội
 • Data Science
 • Thảo thuận
 • 4
 • 31/07/2024
 • Senior
 • Java
 • C/C++
 • .NET
 • PHP
 • Mockup
 • Prototype
 • URD/BRD
 • SRS
 • Figma
 • Agile/Scrum
 • Waterfall

[HN] - Giảng viên khóa học đào tạo Python for Data Analyst

 • Fulltime
 • Hà Nội
 • Data Analysis
 • Thảo thuận
 • 4
 • 31/07/2024
 • Senior
 • Java
 • C/C++
 • .NET
 • PHP
 • Mockup
 • Prototype
 • URD/BRD
 • SRS
 • Figma
 • Agile/Scrum
 • Waterfall
 • Html
 • Javascript