Tổng quan về lộ trình

TRỞ THÀNH KỸ SƯ DỮ LIỆU (DATA ENGINEER) SAU 4.5 THÁNG

Thông tin chung:

 • Thời lượng: Khóa học online 30 buổi (4.5 tháng) qua Zoom.

 • Khai giảng liên tục 

 • Nội dung học:  Đi từ kiến thức nền tảng, áp dụng lý thuyết, thực hành dự án thực tế, học từ chuyên gia hàng đầu giúp bạn "đi tắt - đón đầu" trong nghề Data Engineer một cách nhanh nhất.

 • Số lượng học viên: 25 học viên/lớp

 • Giảng viên: Giảng viên giàu kinh nghiệm thực chiến làm tại các tập đoàn lớn như VNPT, BRG Group, từng làm các dự án outsource cho Bộ Công An, các sở, ban, ngành,...

Mục tiêu khóa học: 

 • Thành thạo các kiến thức, kỹ năng, công nghệ bắt buộc mà 1 kỹ sư Data Engineer sẽ phải có trong quá trình đi làm.

 • Nắm rõ về Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL), Cách cài đặt hệ thống lưu trữ.

 • Nắm chắc kiến thức ETL - Extract, Transform, Load Data Warehouse

 • Thành thạo Data Visualization trên Power BI

 • Thành thạo Data Lake - Big Data, nắm kiến thức về Oracle, Cloud: AWS, Google Cloud, Azure

 • Biểu diễn dữ liệu từ những kết quả của phân tích.

 • Áp dụng vào các dự án thực tế.Làm chủ được kỹ năng xử lý dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu có số lượng lớn thường gặp trong tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, CNTT, … 

Lộ trình học

Khóa học 1

Lộ trình 30 buổi để trở thành Data Engineer

Khóa học 2

Data Engineer - Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL - SQL Server)

Buổi 1 - Tổng quan về Data Engineer Các công nghệ trong Data Engineer

Data Warehousing

ETL

SQL

Business Intelligence

SQL Server

Framework ETL, ELT

Buổi 2 - Tổng quan về CSDL, Truy vấn dữ liệu

Tổng quan về CSDL

Cài đặt Microsoft SQL Server

Cài đặt Tool SSMS

Cơ sở của truy vấn - Ngôn ngữ SQL

Các khái niệm, thành phần cơ bản trong SQL

Các nhóm lệnh cơ bản trong SQL

Kiểu dữ liệu trong SQL Server

Select statement

Bài tập thực hành

Buổi 3 - Queries and Practice (Truy vấn SQL), DDL, DML statement

Select statement: Cú pháp câu điều kiện (DISTINCT, WHERE, IN, ORDER BY, AND, OR, NOT,...)

SQL statement with aggregate functions (COUNT, SUM, AVERAGE , MIN, MAX, ..)

SQL statement with datetime functions practice exercises

DDL statement

Constraint

DML statement

Bài tập thực hành

Buổi 4 - Database Design (Thiết kế Database)

Covering database design with multiple tables, foreign keys, and the JOIN operation, Relational Database Design, Normalization and Foreign Keys, Building a Physical Data Schema, Relational Database Design, SQL statement with JOIN operator (left join, right join, full join), SQL statement with UNION, 1 practice exercise

Buổi 5 - Procedure, Function, Điều khiển logic

Procedure (Thủ tục)

Functioin (Hàm)

If ... else ...

case ... when ...

vòng lặp while

cursor (con trỏ)

bảng tạm with cte

Bài tập thực hành

Buổi 6 - View, Index, Transaction, Lock, Deadlock

View, Index, Transaction, Lock, Deadlock

Buổi 7 - Ôn tập, thực hành

Ôn tập, thực hành

Buổi 8 - Tuning SQL

Nguyên nhân gây chậm câu truy vấn SQL

Công cụ turning, debug, tracing

Tối ưu hóa câu lệnh SQL

Execution plan (Kế hoạch thực thi)

Bài tập thực hành

Buổi 9 - Thực hành Turning SQL

Buổi 10 - Project

Khóa học 3

Data Engineer - Data warehouse and data visualization

Buổi 1 - Tổng quan về datawarehouse và ETL

Tổng quan về DW 

Tổng quan về ETL

Buổi 2 - Các bước thực hiện ET và các tool ETL

Các bước ETL- Extract, transform load

Giới thiệu tool ETL: SQL Server Integration Services (SSIS)

Buổi 3 - Xây dựng CSDL đa chều trong DW

Xây dựng OLAP trên SQL server

Buổi 4 - SQL Server Integration Services (SSIS)

Thực hành SSIS

Buổi 5 - SQL Server Integration Services (SSIS)

Thực hành SSIS

Buổi 6 - Tổng quan về phân tích và trực quan hóa dữ liệu

Tổng quan về phân tích dữ liệu

Tổng quan trực quan hóa dữ liệu

Buổi 7 - Thực hành Data Visualization - Business Inteligence trên Power BI Buổi 1

- Lấy dữ liệu vào power BI 

- Xây dưng các biểu đồ

Buổi 8 - Thực hành Data Visualization - Business Inteligence trên Power BI Buổi 2

- Data Analysis Expression

Buổi 9 - Project cuối khóa

Khóa học 4

Data Engineer - AWS, Google Cloud and Azure

Buổi 1 - Tổng quan về AWS

- Overview

- AWS console

- IAM

- Các dịch vụ dữ liệu của AWS

Buổi 2 - Dịch vụ cơ dữ liệu quan hệ RDS

- Các loại cơ sở dữ liệu được RDS hỗ trợ

- Cách tạo RDS và kết nối tới database

- Giám sát trạng thái hoạt động của server

- Backup dữ liệu định kỳ

- Bài tập thực hành

Buổi 3 - Dịch vụ lưu trữ S3

- Cách tạo bucket, upload, download file lên S3

- Sử dụng công cụ aws-cli để upload/download file

- Sử dụng athena để truy vấn dữ liệu trên S3

- Bài tập thực hành

Buổi 4 - DynamoDB (NoSQL Engine)

- Cách tạo và kết nối database

- Một số cú pháp truy vấn cơ bản

- Backup định kỳ

- Bài tập thực hành

Buổi 5 - AWS Glue cơ bản

- Giới thiệu về AWS Glue

- Data Catalogue

- Crawler

- Visual ETL

- Bài tập thực hành

Buổi 6 - AWS Glue nâng cao

- Các phép biến đổi dữ liệu thông dụng

- Chạy job theo định kỳ

- Sử dụng workflow

- Bài tập thực hành

Buổi 7 - Google Cloud và Azure

Giới thiệu Google Cloud, Azure với các dịch vụ dữ liệu tương tự như của AWS

Buổi 8 - Kéo dữ liệu từ nhiều nguồn

Buổi 9 - Project cuối khóa

Xây dựng data pipeline để khai thác dữ liệu bán hàng trên Shopee 

Giảng viên

Giảng viên Thạc sỹ Nguyễn Thế Anh

Giảng viên Chuyên gia Nguyễn Công Nhân

Giảng viên Chuyên gia Tạ Minh Tùng

Dự án của học viên

Cảm nhận của học viên

Khóa học 1

Lộ trình 30 buổi để trở thành Data Engineer

Khóa học 2

Data Engineer - Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL - SQL Server)

Khóa học 3

Data Engineer - Data warehouse and data visualization

Khóa học 4

Data Engineer - AWS, Google Cloud and Azure