Lợi ích của học viên

Khóa học với mục đích giúp học viên thành thạo các kỹ năng đọc và phân tích CSDL qua lược đồ quan hệ, kỹ năng thực hiện các câu lệnh truy vấn trên My SQL phục vụ cho công việc phân tích dữ liệu:

  • Đọc và Phân tích được cơ sở dữ liệu (qua lược đồ quan hệ)
  • Dựa trên nhu cầu dữ liệu viết được câu lệnh truy vấn trả về kết quả
  • Đọc được câu lệnh truy vấn ra ngôn ngữ nghiệp vụ
  • Chuyển được dữ liệu từ hệ thống giao dịch (OLTP) sang hệ thống phân tích dữ liệu (OLAP) sử dụng truy vấn
  • Lên được dashboard dữ liệu trên Excel lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu

Dự án của học viên

Thông tin giảng viên

Thạc sĩ. Nguyễn Danh Tú

Giảng viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội chuyên nghành toán tin ứng dụng

Thông tin lộ trình học

- Giới thiệu về các RDBMS,công cụ làm việc, ngôn ngữ làm việc, đơn vị hay sử dụng . 

- So sánh CSDL quan hệ với phi quan hệ

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS) 

- Cơ sở dữ liệu (DB)

- Ngôn ngữ SQL

- Chương trình giúp người dùng giao tiếp với cơ sở dữ liệu ( MySQL Workbench )

- Khái niện truy vấn dữ liệu

- Cấu trúc, ví dụ cụ thể cho từng câu lệnh

+ Select

+ where và các điều kiện logic  and, or

+ các hàm cơ bản trong MySQL

+ các hàm tổng hợp dữ liệu trong MySQL sum(), count(),

+  group by, order by, having, limit)

- Truy vấn các bảng hệ thống

    + Các bảng, view của một CSDL

    + Các cột của một bảng và tính chất các cột

- Đọc Diagram

- Quan hệ dữ liệu: 1-1; 1-n; n-n;

- Khóa: Primary Key; Foreign Key

- Kiểu dữ liệu: Link

- Join: Khái niệm, phân biệt left join, inner join, right join

- Union: Khái niệm, ví dụ

- View: Các kiểu views

Insert: Chèn 1 dòng hoặc nhiều dòng từ 1 bảng

Delete: Xóa dòng, ý nghĩa mệnh đề where 

Update: Cập nhật dữ liệu, ý nghĩa mệnh đề where 

Xây dựng các cấu trúc:

- Table, View, Các ràng buộc: Key (PK, UK)

- Tối ưu qua Index

- Procedure

- Kiến trúc kho dữ liệu

- Mô hình dữ liệu OLTP và OLAP

- Kết nối CSDL với Excel, Power BI

- Khai thác dữ liệu BI

- Hệ quản trị CSDL MySQL

- Môi trường truy vấn Workbench

- Qua Copy,paste

- Qua Import, Export

Select, where, and, or, sum(), count(), group by, order by, having, limit,...

join (left join, right join, inner join,...), union, view

Vẽ và phân tích lược đồ

Tên các bảng, Tên các cột của một bảng và tính chất các cột đó

insert, delete, update

Tạo database, table, column (data type), key, Views

- Truy vấn từ cơ bản đến nâng cao để tìm hiểu Cơ sở dữ liệu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu OLAP

- Xây dựng dashboard trên OLTP (excel hoặc Power BI)

- Xây dựng dashboard trên OLAP

Cảm nhận của học viên

Câu hỏi thường gặp

Bạn đang học hoặc đã đăng ký một khóa học mà muốn đổi sang khóa khác thì phí đổi là 500,000/ lần đổi

Khi bạn đăng ký tham gia chương trình học, bạn sẽ được bảo lưu khóa học nếu chưa có thời gian học

Giảng viên, các trợ giảng sẽ hỗ trợ sau giờ học. Các khóa sẽ có cộng đồng trên Facebook và Zalo để hỗ trợ lẫn nhau.

Mỗi buổi học online sẽ được record lại và gửi lại cho học viên theo quy định của lớp

Khóa học dành cho mọi trình độ, dạy từ cơ bản đến nâng cao. Tuy nhiên, dù ở trình độ nào khóa học yêu cầu nỗ lực và kiên trì nhất định của học viên. Hãy chắc chắn bạn có đủ tinh thần để theo khóa học nhé!

6.000.000đ

6.000.000đ

Tiết kiệm 0%

  • Học lại miễn phí