Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp năm 2020

Khu vực: Toàn quốc
MindX
Khai giảng: 31/12/2020