Tất cả khóa học

HỌC PHẦN 4 - 01 - AFTER EFFECT THỰC HÀNH

11 tháng

Khai giảng: 26/08/2023

Lộ trình nghề nghiệp

Khóa học Data Engineer – SQL SSIS BI Data Warehouse Spark Python

  • 11 tháng
  • 7 khóa học
  • Data Engineering in the Cloud
  • Comparison of AWS, Azure, and GCP
  • Strengths and weaknesses of AWS