Data Engineer

Lộ trình nghề nghiệp

Lộ trình Đào tạo thực chiến Business Ananlyst - Cam kết việc làm

 • 3 - 5 tháng
 • 2 khóa học
 • 21 buổi đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu
 • 8 buổi thực hành thực tế: BPMN, UML, Usecase, Userstoy, UI/ UX, Sequence
 • 3 buổi về học kỹ năng: giao tiếp - phỏng vấn - viết CV
 • 1-2 tháng training tại doanh nghiệp
 • Onjob tại mạng lưới các doanh nghiệp hợp tác với Cole.vn


Lộ trình Đào tạo Data Analyst thực chiến - Excel Power BI SQL Python

 • 6 - 8 tháng
 • 4 khóa học
 • Phân tích dữ liệu cơ bản Level A - Excel
 • Trực quan hóa dữ liệu Power BI
 • Truy vấn dữ liệu SQL, MySQL
 • Phân tích dữ liệu nâng cao Python

Lộ trình Data Engineer – SQL SSIS BI Data Warehouse Spark Python

 • 4,5 tháng
 • 4 khóa học
 • Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL - SQL Server)
 • Data Warehouse and Data Visualization
 • AWS, Google Cloud and Azure