Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

Bùi Thanh Huấn

Khóa học 2 khóa

Học viên 2878 người

Đánh giá 0 sao (0 đánh giá)