Lợi ích của học viên

Thành thạo các kiến thức, kỹ năng, công nghệ bắt buộc để xây dựng Data Warehouse

Nắm chắc kiến thức ETL - Extract, Transform, Load Data Warehouse

Thành thạo Data Visualization trên Power BI

Biểu diễn dữ liệu từ những kết quả của phân tích.

Áp dụng vào các dự án thực tế. Làm chủ được kỹ năng xử lý dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu có số lượng lớn thường gặp trong tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, CNTT, … 

Dự án của học viên

Thông tin giảng viên

Thông tin lộ trình học

Tổng quan về DW 

Tổng quan về ETL

Các bước ETL- Extract, transform load

Giới thiệu tool ETL: SQL Server Integration Services (SSIS)

Xây dựng OLAP trên SQL server

Thực hành SSIS

Thực hành SSIS

Tổng quan về phân tích dữ liệu

Tổng quan trực quan hóa dữ liệu

- Lấy dữ liệu vào power BI 

- Xây dưng các biểu đồ

- Data Analysis Expression

Cảm nhận của học viên

Câu hỏi thường gặp

6.000.000đ

7.000.000đ

Tiết kiệm 14%

  • Học lại miễn phí