Lợi ích của học viên

Thành thạo các kiến thức, kỹ năng, công nghệ nền tảng về SQL trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

Biểu diễn dữ liệu từ những kết quả của phân tích.

Áp dụng vào các dự án thực tế. Làm chủ được kỹ năng xử lý dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu có số lượng lớn thường gặp trong tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, CNTT, … 

Dự án của học viên

Thông tin giảng viên

Thông tin lộ trình học

Data Warehousing

ETL

SQL

Business Intelligence

SQL Server

Framework ETL, ELT

Tổng quan về CSDL

Cài đặt Microsoft SQL Server

Cài đặt Tool SSMS

Cơ sở của truy vấn - Ngôn ngữ SQL

Các khái niệm, thành phần cơ bản trong SQL

Các nhóm lệnh cơ bản trong SQL

Kiểu dữ liệu trong SQL Server

Select statement

Bài tập thực hành

Select statement: Cú pháp câu điều kiện (DISTINCT, WHERE, IN, ORDER BY, AND, OR, NOT,...)

SQL statement with aggregate functions (COUNT, SUM, AVERAGE , MIN, MAX, ..)

SQL statement with datetime functions practice exercises

DDL statement

Constraint

DML statement

Bài tập thực hành

Covering database design with multiple tables, foreign keys, and the JOIN operation, Relational Database Design, Normalization and Foreign Keys, Building a Physical Data Schema, Relational Database Design, SQL statement with JOIN operator (left join, right join, full join), SQL statement with UNION, 1 practice exercise

Procedure (Thủ tục)

Functioin (Hàm)

If ... else ...

case ... when ...

vòng lặp while

cursor (con trỏ)

bảng tạm with cte

Bài tập thực hành

View, Index, Transaction, Lock, Deadlock

Ôn tập, thực hành

Nguyên nhân gây chậm câu truy vấn SQL

Công cụ turning, debug, tracing

Tối ưu hóa câu lệnh SQL

Execution plan (Kế hoạch thực thi)

Bài tập thực hành

Cảm nhận của học viên

Câu hỏi thường gặp

5.800.000đ

7.000.000đ

Tiết kiệm 17%

  • Hoàn tiền sau buổi học đầu tiên nếu không hài lòng
  • Học lại miễn phí