Data Science & Business Analytics

Lộ trình nghề nghiệp

Lộ trình Đào tạo thực chiến Business Ananlyst - Cam kết việc làm

  • 3 - 5 tháng
  • 2 khóa học
  • 21 buổi đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu
  • 8 buổi thực hành thực tế: BPMN, UML, Usecase, Userstoy, UI/ UX, Sequence
  • 3 buổi về học kỹ năng: giao tiếp - phỏng vấn - viết CV
  • 1-2 tháng training tại doanh nghiệp
  • Onjob tại mạng lưới các doanh nghiệp hợp tác với Cole.vn


Lộ trình Đào tạo Data Analyst thực chiến - Excel Power BI SQL Python

  • 6 - 8 tháng
  • 4 khóa học
  • Phân tích dữ liệu cơ bản Level A - Excel
  • Trực quan hóa dữ liệu Power BI
  • Truy vấn dữ liệu SQL, MySQL
  • Phân tích dữ liệu nâng cao Python

Lộ trình Data Engineer – SQL SSIS BI Data Warehouse Spark Python

  • 4,5 tháng
  • 4 khóa học
  • Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL - SQL Server)
  • Data Warehouse and Data Visualization
  • AWS, Google Cloud and Azure