Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

HỌC PHẦN 1 - KIẾN THỨC NỀN TẢNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trường: Fedu
Online
5 (83 đánh giá)
399.000đ 800.000đ

KẾ TOÁN THUẾ THỰC HÀNH

5 (41 đánh giá)
399.000đ 1.000.000đ

HỌC KẾ TOÁN BẮT ĐẦU TỪ CON SỐ 0

5 (98 đánh giá)
399.000đ 1.000.000đ

LÀM CHỦ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ TRONG 4 GIỜ

5 (27 đánh giá)
399.000đ 900.000đ

KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

5 (83 đánh giá)
399.000đ 1.000.000đ

Trọn bộ Kỹ thuật Quyết toán Thuế TNCN

5 (38 đánh giá)
399.000đ 495.000đ

THỰC HÀNH KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

5 (72 đánh giá)
399.000đ 956.000đ