Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Khóa Học Power BI - Từ cơ bản đến chuyên sâu | Cole.vn

Live
5 (30 đánh giá)
2.490.000đ 5.500.000đ

Khóa Học JAVASCRIPT Cơ Bản

Offline
5 (43 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học JAVA Cơ Bản

Offline
5 (91 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học BA Nâng Cao

Offline
5 (44 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học BA Cơ Bản

Offline
5 (42 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Data visualization Nâng Cao

Offline
5 (62 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Data visualization Cơ Bản

Offline
5 (55 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Lập Trình R Nâng Cao

Offline
5 (93 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Lập Trình R Cơ Bản

Offline
5 (26 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học VBA Siêu Ứng Dụng

Offline
5 (41 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học VBA Cơ Bản Tới Nâng Cao

Offline
5 (96 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học SQL Nâng Cao

Offline
5 (72 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học SQL Cơ Bản

Offline
5 (57 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Python Nâng Cao

Offline
5 (97 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Python Cơ Bản

Offline
5 (33 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ