Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Khóa Học BA Cơ Bản

Offline
5 (13 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Data visualization Nâng Cao

Offline
5 (89 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Data visualization Cơ Bản

Offline
5 (28 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Lập Trình R Nâng Cao

Offline
5 (72 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Lập Trình R Cơ Bản

Offline
5 (79 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học VBA Siêu Ứng Dụng

Offline
5 (70 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học VBA Cơ Bản Tới Nâng Cao

Offline
5 (41 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học SQL Nâng Cao

Offline
5 (37 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học SQL Cơ Bản

Offline
5 (87 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Python Nâng Cao

Offline
5 (47 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Python Cơ Bản

Offline
5 (66 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CNTT CHO LÃNH ĐẠO VÀ NHÀ QUẢN LÝ DN

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (49 đánh giá)
22.490.000đ 35.000.000đ

Trường hè về các kiến thức Data Science and Artificial Intelligence

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Offline
5 (79 đánh giá)
20.000.000đ 40.000.000đ

Khóa Trọn bộ Word từ cơ bản đến nâng cao

5 (30 đánh giá)
499.000đ 1.200.000đ