Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

GIAO TIẾP KLPT - DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Online
5 (89 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

TIẾNG HÀN SƠ CẤP 1

Online
5 (65 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

TIẾNG HÀN GIAO TIẾP SƠ CẤP 2

Online
5 (77 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

TIẾNG HÀN GIAO TIẾP TRUNG CẤP 1

Online
5 (53 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

TIẾNG HÀN GIAO TIẾP TRUNG CẤP 2

Online
5 (18 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 1

Online
5 (90 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2

Online
5 (64 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 3

Online
5 (97 đánh giá)
395.000đ 899.000đ

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 4

Online
5 (30 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 5

Online
5 (75 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP CƠ BẢN N5

Online
5 (85 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP CƠ BẢN N4

Online
5 (39 đánh giá)
399.000đ 899.000đ

LUYỆN THI JLPT N3

Online
5 (16 đánh giá)
399.000đ 899.000đ