Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

Khóa bồi dưỡng & đào tạo giám đốc tài chính doanh nghiệp

Trường: Iviet
Offline
0 (0 đánh giá)
3.980.000đ 13.300.000đ

KẾ TOÁN THUẾ THỰC HÀNH

0 (0 đánh giá)
399.000đ 1.000.000đ

HỌC KẾ TOÁN BẮT ĐẦU TỪ CON SỐ 0

0 (0 đánh giá)
399.000đ 1.000.000đ

LÀM CHỦ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ TRONG 4 GIỜ

0 (0 đánh giá)
399.000đ 900.000đ

KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

0 (0 đánh giá)
399.000đ 1.000.000đ

Trọn bộ Kỹ thuật Quyết toán Thuế TNCN

0 (0 đánh giá)
399.000đ 495.000đ

THỰC HÀNH KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

0 (0 đánh giá)
399.000đ 956.000đ