Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Khóa Học Lập Trình R Nâng Cao

Offline
5 (38 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Lập Trình R Cơ Bản

Offline
5 (24 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học VBA Siêu Ứng Dụng

Offline
5 (47 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học VBA Cơ Bản Tới Nâng Cao

Offline
5 (74 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học SQL Nâng Cao

Offline
5 (35 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học SQL Cơ Bản

Offline
5 (47 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Python Nâng Cao

Offline
5 (39 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Python Cơ Bản

Offline
5 (68 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ