Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Business Analyst for Banking

Online
Offline
5 (66 đánh giá)
3.500.000đ 5.000.000đ

Data Engineer - AWS, Google Cloud and Azure

5 (67 đánh giá)
4.500.000đ 6.000.000đ

Data Engineer - Data warehouse and data visualization

5 (73 đánh giá)
4.500.000đ 6.000.000đ

Khóa học Deep Learning in Natural Language Processing

Online
5 (89 đánh giá)
6.490.000đ 8.000.000đ

Khóa SQL Basic For Data Analytic

Online
5 (99 đánh giá)
3.600.000đ 6.000.000đ

Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL

Online
Offline
5 (17 đánh giá)
10.800.000đ 12.600.000đ

KHÓA HỌC PYTHON FOR DATA ANALYTICS AND MACHINE LEARNING

Trường: Edtech Cole
Online
5 (38 đánh giá)
5.625.000đ 7.500.000đ

Khóa học thực chiến IT Business Analyst

Online
Offline
5 (49 đánh giá)
5.500.000đ 10.000.000đ

Lộ trình trở thành Data Analyst

5 (35 đánh giá)
22.050.000đ 26.480.000đ

Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho SME

Trường: OneSmart Academy
Offline
5 (91 đánh giá)
500.000đ 1.700.000đ

Chuyển đổi số toàn diện cho lãnh đạo doanh nghiệp

Offline
Live
5 (53 đánh giá)
3.990.000đ 9.000.000đ

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (54 đánh giá)
15.000.000đ 20.000.000đ

Cảm nhận học viên

Câu chuyện doanh nghiệp