Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

Khóa Học JAVASCRIPT Cơ Bản

Offline
5 (82 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học JAVA Cơ Bản

Offline
5 (69 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học BA Cơ Bản

Offline
5 (42 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Excel Nâng Cao

Offline
5 (82 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Excel Cơ Bản

Offline
5 (73 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Data visualization Nâng Cao

Offline
5 (84 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Data visualization Cơ Bản

Offline
5 (97 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Lập Trình R Nâng Cao

Offline
5 (39 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Lập Trình R Cơ Bản

Offline
5 (86 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học VBA Siêu Ứng Dụng

Offline
5 (58 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học VBA Cơ Bản Tới Nâng Cao

Offline
5 (74 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học SQL Nâng Cao

Offline
5 (94 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học SQL Cơ Bản

Offline
5 (68 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Python Nâng Cao

Offline
5 (78 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ