Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Data Engineer - DataLake and Big Data

5 (52 đánh giá)
4.200.000đ 6.000.000đ

Khóa học Deep Learning in Natural Language Processing

Online
5 (77 đánh giá)
6.490.000đ 8.000.000đ

Khóa SQL Basic For Data Analytic

Online
5 (28 đánh giá)
3.600.000đ 6.000.000đ

Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL

Online
Offline
5 (52 đánh giá)
10.200.000đ 12.600.000đ

KHÓA HỌC PYTHON FOR DATA ANALYTICS AND MACHINE LEARNING

Trường: Trường CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (73 đánh giá)
5.490.000đ 5.490.000đ

Khóa học thực chiến IT Business Analyst

Online
Offline
5 (81 đánh giá)
5.500.000đ 10.000.000đ

Lộ trình trở thành Data Analyst

5 (72 đánh giá)
21.180.000đ 26.480.000đ

Data Engineer

Live
5 (46 đánh giá)
12.600.000đ 18.000.000đ

Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho SME

Trường: OneSmart Academy
Offline
5 (10 đánh giá)
500.000đ 1.700.000đ

Chuyển đổi số toàn diện cho lãnh đạo doanh nghiệp

Offline
Live
5 (47 đánh giá)
3.990.000đ 9.000.000đ

Cảm nhận học viên

Câu chuyện doanh nghiệp