Cole - Nền tảng giáo dục và đào tạo

THÀNH THẠO KỸ NĂNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CÙNG CHUYÊN GIA

Online
Offline
0 (0 đánh giá)
4.800.000đ 10.000.000đ

12 - HỌC LẬP TRÌNH RA WEBSITE HOÀN CHỈNH A - Z VỚI WORDPRESS

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

HỌC LẬP TRÌNH BACK-END PHP/MYSQL/JQUERY NÂNG CAO

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
199.000đ 399.000đ

LẬP TRÌNH BACKEND CHO WEBSITE BẰNG PHP/MYSQL THEO MÔ HÌNH MVC VỚI CODEIGNITER

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

20 - LẬP TRÌNH FULLSTACK VỚI ANGULAR 1 - MYSQL

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ

LẬP TRÌNH BACKEND BẰNG NOTE JS, MONGODB, MONGOOSE VÀ POSTGRESQL

Trường: Fedu
Online
0 (0 đánh giá)
399.000đ 599.000đ
">