Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Data Engineer - DataLake and Big Data

5 (97 đánh giá)
4.200.000đ 6.000.000đ

Lộ trình Data Engineer: SQL Server + Oracle + Cloud

5 (48 đánh giá)
17.490.000đ 19.490.000đ

Khoá học Machine Learning in Investment

5 (31 đánh giá)
6.490.000đ 9.000.000đ

Khoá học No Code - Low Code

5 (99 đánh giá)
4.490.000đ 6.500.000đ

Khoá học AI - Computer Vision

5 (77 đánh giá)
6.990.000đ 10.000.000đ

Khóa học Deep Learning in Natural Language Processing

Online
5 (43 đánh giá)
6.490.000đ 8.000.000đ

Khoá học Tester - Từ Manual Test đến Auto Test

5 (49 đánh giá)
5.490.000đ 8.000.000đ

Khóa SQL Basic For Data Analytic

Online
5 (31 đánh giá)
3.600.000đ 6.000.000đ

Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL

Online
Offline
5 (19 đánh giá)
10.200.000đ 12.600.000đ

Cảm nhận học viên

Câu chuyện doanh nghiệp