Cole - Cộng đồng chia sẻ kỹ năng, kiến thức: quản trị điều hành, giao tiếp, bán hàng, tài chính, nhân sự, nghiệp vụ, kết nối giao lưu, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống

ICDL - Word + Excel cơ bản

5 (70 đánh giá)
299.000đ 1.198.000đ

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Trường: Viện CNTT&TT ĐHBK Hà Nội
Live
5 (11 đánh giá)
12.000.000đ 19.000.000đ

Combo tin học văn phòng cơ bản

Online
5 (16 đánh giá)
299.000đ 1.198.000đ

Khóa Học JAVASCRIPT Cơ Bản

Offline
5 (63 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học JAVA Cơ Bản

Offline
5 (79 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học BA Nâng Cao

Offline
5 (45 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học BA Cơ Bản

Offline
5 (29 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Data visualization Nâng Cao

Offline
5 (57 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Data visualization Cơ Bản

Offline
5 (47 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Lập Trình R Nâng Cao

Offline
5 (75 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học Lập Trình R Cơ Bản

Offline
5 (23 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học VBA Siêu Ứng Dụng

Offline
5 (33 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học VBA Cơ Bản Tới Nâng Cao

Offline
5 (62 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ

Khóa Học SQL Nâng Cao

Offline
5 (18 đánh giá)
3.200.000đ 5.000.000đ