Cole - Cung cấp khóa học kỹ năng ngắn hạn về ngành nghề tin học, data, chuyển đổi số

Business Analyst for Banking

Online
Offline
5 (63 đánh giá)
3.500.000đ 5.000.000đ

Data Engineer - AWS, Google Cloud and Azure

5 (31 đánh giá)
4.500.000đ 6.000.000đ

Data Engineer - Data warehouse and data visualization

5 (49 đánh giá)
4.500.000đ 6.000.000đ

Lộ trình 30 buổi để trở thành Data Engineer

5 (56 đánh giá)
12.600.000đ 16.800.000đ

Khoá học Machine Learning in Investment

5 (85 đánh giá)
6.490.000đ 9.000.000đ

Khoá học No Code - Low Code

5 (72 đánh giá)
6.360.000đ 6.360.000đ

Khoá học AI - Computer Vision

5 (28 đánh giá)
6.990.000đ 10.000.000đ

Khóa học Deep Learning in Natural Language Processing

Online
5 (46 đánh giá)
6.490.000đ 8.000.000đ

Khoá học Tester - Từ Manual Test đến Auto Test

5 (34 đánh giá)
5.490.000đ 8.000.000đ

Khóa SQL Basic For Data Analytic

Online
5 (55 đánh giá)
3.600.000đ 6.000.000đ

Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL

Online
Offline
5 (15 đánh giá)
10.800.000đ 12.600.000đ

Cảm nhận học viên

Câu chuyện doanh nghiệp